BreadcrumbsОбразовно-васпитни рад

Образовно васпитни рад у нашој школи заснива се на Школском програму и Годишњем плану рада. Поред тога, неминовна је сарадња са Министарством просвете, локалном самоуправом и родитељима.


Powered by Free Joomla Templates & Best Joomla Hosting provided by Cheap Sprint Phones and Cheap Perfumes
(Copyright © 2011)