BreadcrumbsЈавне набавке

  

Сву потребну документацију за јавне набавке можете преузети овде!


 

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012), члана 2. став 1.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013)  и Одлуке о покретању jaвне набавке ЈНМВ 1/2014 од 11.07.2014.  објављује се

 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке

ЈН 1/2014

Објављен на Порталу 15.07.2014.

 

 

  1. Подаци о Наручиоцу:

                  Назив:       ОСНОВНА ШКОЛА ,,КАРАЂОРЂЕ,, - ВЕЛИКА ПЛАНА

                                                                                    

                 Овлашћено лице:          Александар Скачков, директор школе

                 Порески идентификациони број:           101180193

                 Матични број:                                      07158726

                 Интернет страница:                              www.oskaradjordje.edu.rs

 

            2. Врста наручиоца: индиректни корисник буџетских средстава.

 

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.

 

4. Опис предмета набавке: Набавка добара - угља и огревног дрвета за грејну сезону 2013/2014 обликовану у следеће партије:

            I     висококалорични угаљ  (мрки      -  200  тонa

            II    нискокалорични  угаљ  (лигнит)        13   тона

            III   огревно  дрво  ( буква ,  багрем )     76  просторних метара.

 

 

Ознака из Општег речника набавке:      09111000 угаљ

                                                               03413000 дрво за огрев                                       

                                                                                               

5. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена укупна цена.

 

6. Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца:

http://www.oskaradjordje.edu.rs/ или на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs

Уколико понуђач ради учествовања у поступку јавне набавке преузме конкурсну документацију са интернет странице наручиоца или Портала јавних набавки треба да достави Обавештење о преузимању конкурсне документације на електронску пошту: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Увид у конкурсну документацију као и преузимање исте може се извршити лично у просторијама наручиоца ОШ ,,Карађорђе,, Велика Плана, Војводе Мишића 135, сваког радног дана од 09 до 12 часова, а последњег дана до истека рока за подношење понуде.

 

7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:

- Понуде се достављају од дана објављивања (15.07.2014.) на Порталу јавних набавки и на интернет страници па до 05.08.2014. године, до 12,00 часова , без обзира да ли се достављају непосредно или путем поште.

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

  Понуда се подноси у затвореној коверти, са напред наведеном адресом наручиоца: ОШ ,,Карађорђе,, Велика Плана, Војводе Мишића 135, ЈН 1/2014Набавка угља и дрва за потребе грејања школе -НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив понуђача, адресу, телефон и име контакт особе. Уколико се понуда предаје непосредно, предати је у секретаријат школе.

- Понуда мора бити попуњена на обрасцу из конкурсне документације на српском језику, јасна, недвосмислена, читко попуњена у складу са упутством наручиоца из конкурсне документације, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.

- Право учешћа у поступку имају домаћа или страна правна и физичка лица, која поднесу доказе у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012) којим доказују испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, као и додатне услове прописане конкурсном документацијом, а које доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набавкама и на начин прописан конкурсном документацијом.

 

Понуда са варијантама није дозвољена.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.

Незатворене, непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране

Лица у стечајном и ликвидационом поступку не могу учествовати у поступку јавне набавке.

 

8. Место, време и начин отварања понуда:  Јавно отварање понуда обавиће комисија  Наручиоца у просторијама ОШ ,,Карађорђе,, Велика Плана, Војводе Мишића 135, у канцеларији директора, на дан истека рока за подношење понуда (05.08.2014.) са почетком у 13,00 часова.

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

На основу члана 103, став 4 . Закона о јавним набавкама наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података, који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. На основу наведеног наручилац ће донети одлуку којом одређује разлоге за искључење јавности и да ли се искључење јавности односи и на представнике понуђача.

Понуда приспела по истеку датума и сати одређених у позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача са назнаком „неблаговремена“.

 

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступкку отварања понуда У постуку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача (заступници понуђача и опуномоћени представници).

Овлашћењеза опуномоћено лице мора садржати следеће податке: назив и адресу понуђача, сврха овлашћења (учешће у отварању понуда и потписивању записника), датум издавања, име лица коме се даје овлашћење, потпис и печат овлашћеног лица код понуђача.

Овлашћење за заступнике понуђача може бити и оверена фотокопија или оригинал ОП обрасца (образац оверених потписа лица овлашћених за заступање).

Овлашћени представници понуђача су у обавези да пре почетка поступка јавног отварања понуда уредно предају Комисији за јавне набавке овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење треба да је издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.                                                                          

 

10. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће Одлуку о додели уговора која ће бити образложена и која ће садржати податке из члана 108. Закона о јавним набавкама, донети у року  од 8 дана од дана јавног отварања понуда и иста ће бити достављена понуђачима у року од 3 дана од дана доношења.

 

   11. Лице за контакт: Звездан Радојковић  062/8093201

 


Powered by Free Joomla Templates & Best Joomla Hosting provided by Cheap Sprint Phones and Cheap Perfumes
(Copyright © 2011)